GT Violència vers la infància i l'adolescència

Segons l'article 100 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l'adolescència els ciutadans que tenen coneixement de la situació de risc o de desamparament en què es troba un infant o un adolescent tenen el deure de comunicar-ho als servei socials bàsics, especialitzats o del departament competent en matèria de protecció dels infants el més aviat possible, perquè en tinguin coneixement.
 
Qualsevol situació de maltractament o de desamparament suposa una vulneració de l'article 7 de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948).