Pla d'Acció 2021

La nostra missió és la prevenció de les diferents violències familiars que existeixen en la nostra societat influint de forma transversal en diferents àmbits: administracions públiques, col·legis professionals, universitats i ciutadania en general.

 

Els nostres objectius són:

 

 • Generar i mantenir espais de debat, reflexió, creació i transferència de coneixement (experiències, bones pràctiques,...) per millorar les actuacions i per visibilitzar les violències familiars existents que cal erradicar.

 

 • Generar debats amb professionals i dirigida a la comunitat d'estudiants

 • Preparar, planificar i elaboració d'unes jornades sobre Violències Familiars.

 • Elaborar propostes de millora.

 • Promoure els grups de treball del CFT.

 • Creació, manteniment i difusió del blog del CFT.

 • Afavorir la comprensió global i sistèmica violències familiars.

 

 • Elaborar propostes pràctiques de millores normatives i tècniques per a generar o aconseguir canvis institucionals i socials.

 

 • Seguiment d'alguns objectius del pla estratègic de serveis socials de Catalunya referits a la infancia i l'adolescència.

 • Participació en l'elaboració i consens d'un glossari vinculat a les Violències Familiars.

 

 • Tenir cura, compartir experiències professionals i donar-se suport mutu. Esdevenir un espai de cura per les persones  professionals que de manera quotidiana convivim amb els diferents tipus de violències dins la nostra pràctica professional.

 

 • Fer una trobada del CFT per afavorir la cohesió del grup i perfilar el disseny del projecte MAS-XOM.

 • Afavorir l'autoorganització i gestió del propi CFT com a mitjà per l’autocura del col·lectiu i la bona praxis.

 

 • Col.laborar amb altres professionals que comparteixen realitats i interessos similars.

 

 • Afavorir el treball en xarxa de les 3 temàtiques a nivell local per a què les polítiques siguin més efectives.

 • Col·laborar amb el GT transversal en l'estudi sobre l’estat de les estructures de treball en xarxa.

 • Creació d'un subgrup de xarxes socials en violències familiars.

 • Elaborar articles vinculats a la violència familiar on puguin participar diferents professionals del CFT i de fora el col·lectiu.

 

 • Aprendre i participar de la xarxa de col·lectius, associacions, serveis i recursos… que tenen una llarga trajectòria en la prevenció de les Violències familiars.

 

 • Fer accions orientades a fer col·lectiu el problema individual de la VM.

 • Detectar i visibilitzar bones pràctiques d'intervenció en la prevenció i erradicació de les Violències familiars.

 • Campanya de visibilització de la violència de gènere dirigida als municipis de Catalunya.

 • Detecció de victimització secundària o revictimització en els serveis policials, de salut, judicials, serveis socials, etc. (violència institucional).